Regulamin

 

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
/obowiązuje od: 01.05.2021r./

 • Zajęcia terapii logopedycznej prowadzone są w gabinecie logopedycznym, mieszczącym się przy ul. Partyzantów 12 w Rozogach.
 • Objęcie terapią logopedyczną następuje na podstawie ustnego oświadczenia pacjenta (a w przypadku pacjentów nieletnich – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego /zasada dotyczy wszystkich zapisów w Regulaminie/).
 • Pacjent ma obowiązek przekazać terapeucie informacje na temat swojego stanu zdrowia, jeśli są one istotne z uwagi na podejmowane oddziaływania terapeutyczne.
 • Każdy pacjent, zgłaszający chęć uczestnictwa w zajęciach terapii logopedycznej podlega procesowi diagnostycznemu. W ramach diagnostyki objęty jest badaniem rozwoju językowego, a w przypadku pacjentów do 12 r.ż., pacjentów po 12 r.ż. z obniżonymi możliwościami poznawczymi także poszerzonym badaniem rozwoju psychoruchowego. Badaniem tym mogą zostać objęci także pozostali pacjenci zgodnie z oceną diagnosty.
 • Po przeprowadzeniu diagnozy terapeuta przekazuje Pacjentowi jej wyniki (w formie pisemnej i/lub ustnej w zależności od konieczności).
 • Na podstawie wniosków z diagnozy terapeuta opracowuje program terapii logopedycznej i na jego podstawie przygotowuje materiały do pracy. Materiały są zawsze dostosowane do możliwości psychofizycznych uczestnika oraz do etapu terapii. Program terapii na najbliższy czas terapii terapeuta przekazuje na piśmie Pacjentowi podczas omówienia celów terapii.
 • Pacjent ma prawo i obowiązek zgłaszania wszelkich wątpliwości i niejasności dotyczących prowadzonej terapii.
 • Po każdym spotkaniu terapeuta przekazuje Pacjentowi zalecenia i wskazówki oraz  materiały do etapu wstępnego, dotyczące pracy w domu.
 • Praca Pacjenta w domu nie może ograniczać się wyłącznie do wykonania zadań na otrzymanych kartach pracy, ale z uwzględnieniem celu terapii musi być wzbogacana o działania w środowisku domowym, z wykorzystaniem przedmiotów i pomocy dostępnych w domu. Przekazane materiały stanowią jedynie wskazówkę do pracy i jej urozmaicenie.
 • Pacjent jest zobowiązany systematycznie wykonywać zalecone ćwiczenia w domu. Dla uzyskania dobrych efektów podjętej terapii konieczne jest, by ćwiczenia były przeprowadzane codziennie przez min. 20-30 minut.
 • Spotkanie diagnostyczne trwa od 90 do 120 minut i w razie konieczności może obejmować dwa spotkania. Koszt spotkania diagnostycznego wg cennika podanego do wiadomości na stronie internetowej Gabinetu.
 • Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się 1 raz w tygodniu. Jednostka terapeutyczna trwa 60 minut (w przypadku pacjentów młodszych – do 2 r.ż. – 45 minut). Czas ten uwzględnia 50 minut pracy z pacjentem oraz 5-10 minut na przedstawienie pacjentowi  ustnego podsumowania przebiegu zajęć oraz przekazania wskazówek dotyczących pracy w domu.
 • W przypadku terapii z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (tworzenie indywidualnych pomocy do porozumiewania się, symbole, tablice AAC, książki komunikacyjne) koszt zajęć może być wyższy (wysokość jest ustalana indywidualnie).
 • Podczas zajęć Pacjenta obowiązuje wygodny strój nie krępujący ruchów oraz skarpetki lub obuwie na zmianę.
 • Czas trwania spotkania może zostać skrócony, jeśli będą tego wymagały aktualne możliwości psychofizyczne Pacjenta (odpłatność pozostaje bez zmian).
 • Częstotliwość spotkań może być mniejsza w przypadku Pacjentów kończących terapię – wówczas zajęcia kontrolne odbywają się nie częściej niż 1 raz w miesiącu (maksymalnie 3 spotkania kontrolne).
 • W przypadku spóźnienia się Pacjenta na zajęcia czas trwania spotkania nie będzie wydłużony, koszt pozostaje bez zmian.
 • Płatności za zajęcia dokonuje się:
  – w formie gotówkowej, u terapeuty w czasie podsumowania spotkania – w przypadku wizyt jednorazowych (konsultacje i badania pacjentów nieobjętych terapią w Gabinecie),
  – w formie przelewu na konto na koniec miesiąca wg karty indywidualnego rozliczenia miesięcznego – w przypadku pacjentów uczęszczających na terapię.
 • Z uwagi na charakter pracy Gabinetu w przypadku terapii logopedycznej odpłatnością objęte są zarówno obecności jak i nieobecności pacjenta. Należność za każde zaplanowane spotkanie terapeutyczne wynosi 100% kosztów przewidzianych w cenniku i obejmuje zarówno usługę prowadzenia terapii jak i przygotowania całego procesu terapeutycznego oraz rezerwację miejsca na liście pacjentów w przypadku niezgłoszenia się pacjenta.
 • Ponieważ godzinowy plan zajęć w tygodniu jest stały nie ma możliwości zmiany terminu zajęć w przypadku nieobecności ani możliwości ich odrobienia. Dotyczy to zarówno nieobecności jednorazowych jak i przedłużających się.
 • W wyjątkowych sytuacjach, by zapewnić kontynuację terapii (w przypadku zajęć odwołanych przez terapeutę) terapeuta może zaproponować pacjentowi termin zastępczy, by zapewnić kontynuację terapii – pacjent nie ma obowiązku z niego skorzystać (jeśli zdecyduje o uczestnictwie w zajęciach w terminie zastępczym ponosi koszty wg cennika zarówno w przypadku obecności jak i nieobecności).
 • Jeśli zajęcia nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie terapeuty – pacjent nie ponosi kosztów zajęć.
 • Zajęcia prowadzone są wg harmonogramu od 15.września do zakończenia roku szkolnego w dniach od poniedziałku do piątku. W okresie wakacji terminy wizyt mogą ulec zmianie w zależności od liczby osób chętnych do kontynuowania terapii. Godziny pracy gabinetu są stałe w okresie od 15 września do końca czerwca.
 • Godziny zajęć ustalone podczas pierwszego spotkania są stałe i obowiązują w danym roku szkolnym.
 • W przypadku pacjentów małoletnich opiekun ma obowiązek być obecny w gabinecie podczas zajęć terapii logopedycznej, chyba że jakość i efektywność pracy pacjenta ulega obniżeniu w obecności rodzica – wówczas po uzgodnieniu z terapeutą opiekun może czekać na zakończenie zajęć w poczekalni.
 • Pacjenta ma prawo zrezygnować z terapii na każdym etapie jej trwania.
 • Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii z pacjentem w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń lub częstych nieobecności, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 • Regulamin obowiązuje od 01.05.2021r.