Oferta

  • diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń rozwoju mowy o zróżnicowanym podłożu /opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń artykulacji, zaburzeń porozumiewania się          np.: w autyzmie, w afazji i in.)/ – DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PACJENTÓW DOROSŁYCH (z zaburzeniami mowy w wyniku udaru, po wypadkach komunikacyjnych, w przebiegu chorób neurologicznych),

  • profilaktyka logopedyczna (wspieranie rozwoju mowy u dzieci w wieku niemowlęcym
    i poniemowlęcym),

  • terapia z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC),

  • diagnoza funkcjonalna narzędziem KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego),

  • poradnictwo w zakresie pogłębionej diagnostyki rozwoju dziecka,

  • konsultacje logopedyczne DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH,

  • terapia pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania.