O mnie

Nazywam się Ewa Polak. Jestem magistrem wczesnej edukacji zintegrowanej, dyplomowanym logopedą ogólnym i neurologopedą, posiadam także kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.
Specjalizuję się w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci i młodzieży, ale pomoc logopedyczną oferuję także pacjentom dorosłym.
Od lat interesuje mnie tematyka rozwoju psychomotorycznego człowieka. Rozwój mowy i komunikacji to moje drugie hobby (ale zdecydowanie nie ostatnie:).
Zajęcia prowadzę zawsze z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i technik do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, co ma szczególne znaczenie w przypadku pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W terapii wykorzystuję m.in. elementy metody krakowskiej, techniki strukturalizacji zajęć /graficzne tablice motywacyjne, wizualne plany aktywności/, czytanie globalne i inne. Dokładam starań, by przygotowane zadania były efektywne, ale jednocześnie atrakcyjne dla uczestników zajęć.
Dla Państwa komfortu godziny spotkań staram się dostosować indywidualnie podczas rejestracji.
W ramach kompetencji zawodowych systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, by oferowana pomoc była zgodna z aktualną wiedzą naukową i medyczną.
Oto większość z ukończonych przeze mnie kursów, warsztatów i szkoleń:


Studia magisterskie (5-letnie), kierunek: pedagogika, zakres: wczesna edukacja zintegrowana – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Podyplomowe Studia z Logopedii – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2007-2009)
Podyplomowe Studia Neurologopedyczne – Uniwersytet Gdański (2010-2011)
Kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Łomża (2014-2015).

  • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniemi zachowania – dr Maria Piszczek, Warszawa.
  • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej – mgr Aleksandra Łada, Gdynia.
  • Wczesna diagnostyka, stymulacja i interwencja logopedyczna – dr Marzena Machoś, Ostrołęka.
  • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie – dr Jolanta Panasiuk, Warszawa.
  • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia. – Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch, Warszawa.
  • Dzieci z zespołem Aspergera – jak je rozumieć, jak pomóc prawidłowo funkcjonować w szkole, jak wspomagać ich rozwój społeczny, jak sobie z nimi radzić ? – Ilona Rzemieniuk, Stowarzyszenie „Nie-grzeczne dzieci”, Myszyniec.
  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I – Fundacja Synapsis, Warszawa.
  • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – trener Agata Bujnik, Fundacja Synapsis, Warszawa.
  • Terapia dzieci i młodzieży z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania – Małgorzata Marszałek, Poradnia Rubikon, Gdańsk.
  • Diagnoza funkcjonalna dziecka w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R – mgr Małgorzata Marszałek, Poradnia Rubikon, Gdańsk.
  • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9.r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci – Wydawnictwo Komlogo.
  • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną – mgr Barbara Bauman-Bielawska, Wydawnictwo WiR, Warszawa.
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – dr Zdzisława Orłowska-Popek, Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa.
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna – prof. Danuta Pluta-Wojciechowska, Gdańsk.
  • Dwujęzyczni uczniowie z różnymi zaburzeniami językowymi – oceny i strategie interwencji logopedycznej – prof. Henriette Langdon, Fundacja Fonia, Gdańsk.
  • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – mgr Bogna Mikołajczak, Wydawnictwo WiR.
  • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki – mgr Bogna Mikołajczak, Wydawnictwo WiR.
  • Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem – mgr Marcelina Żółtowska, Wydawnictwo WiR.
  • Makaton I i II stopień – PRKM Makaton dr Bogusława Kaczmarek.
  • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam” – dr Magdalena Grycman, Kwidzyn.
  • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II, III, IV stopień – dr Magdalena Grycman, Kwidzyn.
  • Cykl szkoleń dla nauczycieli i terapeutów z zakresu: wykorzystania programu Boardmaker&Speaking Dynamically Pro w pracy z osobami niemówiącymi, tworzenie indywidualnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego niemówiącego, strategia współpracy z rodzicami dziecka niemówiącego w procesie rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz wdrażania strategii komunikacji alternatywnej i wspomagającej w codzienne życie dziecka – mgr Monika Winnicka, Marcin Koplin, mgr Marta Press-Marczyk, mgr Katarzyna Kaniecka, Stowarzyszenie RCRP w Kwidzynie.
  • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC) – mgr Alina Smyczek, Warszawa.
  • Wprowadzamy AAC-warsztat. Wspomaganie rozwoju umiejętności i komunikowania się dzieci o specjalnych potrzebach z użyciem AAC – mgr Alina Smyczek, Warszawa.
  • AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości – Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” /konferencja/, Warszawa.
  • Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym – prow. Dr Anna Regner, Warszawa.
  • Metoda Knillów – organizator Centrum Szkoleń Educo, Warszawa.
  • Diagnoza i terapia jąkania – prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski.
  • Mówię tylko „mama”, „tata”, choć skończyłem już dwa lata – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie /konferencja/.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka początkiem efektywnej edukacji ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z obszarów wiejskich – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa /konferencja/.
  • Dojrzałość szkolna dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz jej diagnoza – Bożena Janiszewska, CWRO Warszawa.
  • Narkotyki i dopalacze. Zjawisko-zagrożenia-profilaktyka. Rozpoznawanie zachowań – prof. Mariusz Z. Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej.
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących” – Ewa Przebinda, Mówik, Kraków.
  • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończonego 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. – dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk, Komlogo, Warszawa.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego. Kurs podstawowy stopnia I w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne. – Dariusz Okrzesik, Educo Centrum Szkoleń.
  • Konstruowanie zaleceń w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niepełnosprawnych. – Warmińsko-Mazurski ODN w Olsztynie.
  • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF-CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej.
  • – W-M ODN w Olsztynie.
  • Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants PECS, Warszawa.
  • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym. – prow. Anna Łąpieś, Aleksandra Rosińska, Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”.
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu. – prow. dr hab. prof. UP Marta Korendo, Centrum Metody Krakowskiej.
  • Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna. – Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, Warszawa.
  • Zaburzenia czynnościowe układu orofacjalnego. Diagnoza i postępowanie logopedyczne. – Laboratorium Mowy Agnieszka Borowiec.
  • VB MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii. – Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, Warszawa.
  • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny. – prow. Ilona Brzozowska – Misiewicz, organizator: Fundacja „Promyk słońca” /webinar/.
  • Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat. – prow. dr hab. prof. UP Marta Korendo, Centrum Metody Krakowskiej /webinar/.
  • Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu przez dzieci od 3-go roku życia. – prow. dr hab. prof. UP Marta Korendo, Centrum Metody Krakowskiej /webinar/.
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż. – mgr Katarzyna Gromelska, ProCentrum, NODN, Warszawa.
  • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99″ wg A.Kittel – Barbara Paradowska, Gdańsk.
  • KORP-PT – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka – program terapii– Anna Bogacz-Rybczak, Elżbieta Bogacz, wyd. KOMLOGO.
  • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart – Ośrodek Szkolenia SCOLARIS.
  • Badanie dominacji stronnej. Wpływ lewouszności, lewooczności, leworęczności, lewonożności i lateralizacji skrzyżowanej na uczenie się. – prof, dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, Centrum Metody Krakowskiej.
  • Diagnostyka i terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy. – dr n.med. Andrzej Senderski, mgr Renata Borowiecka, APD-Medical.
  • Logorytmika – ruch słuch słowo. – mgr Ewa Bombol, ProCentrum, NODN, Warszawa.
  • Techniki Funkcjonalne w obwodowych zaburzeniach mowy – warsztaty. – mgr Agnieszka Borowiec, Laboratorium Mowy.
  • Wędzidełko wargi górnej okiem ortodonty – lek.stomatologo/ortodona Kamila Wasiluk, Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń Discurso.
  • Wędzidełko – ciąć czy nie? – mgr Aleksandra Rosińska.
  • Kurs Terapia miofunkcjonalna – Kompleksowy i funkcjonalny program terapii miofunkcjonalnej I i II – mgr Aleksandra Rosińska.
  • Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej. – mgr Anna Jaźwińska Chren.
  • Wędzidełko przed i po zabiegu – perspektywa logopedy i lekarza. – mgr Aleksandra Rosińska, dr Magdalena Gryka-Deszczyńska.
  • Badania słuchu: warsztat praktyczny. – mgr Agnieszka Kaproń.